Endokrin Sistem Cerrahisi (Troid, Meme Cerrahisi) - Kolan British Hospital

Endokrin Sistem Cerrahisi (Troid, Meme Cerrahisi)

Hormonal veya endokrin sistem; vücudumuza ait parçaların veya organların bir bütün ve ahenk içerisinde çalışmasında yaşamsal bir öneme sahiptir.

Hormonal sisteme ait organların veya bezlerin hastalıkları uzun zamanlardan beri bilinmekte ve yaygın olarak izlenen hastalık grubunu oluşturmaktadır. Hormonal sistem içerisinde tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezleri genel cerrahinin ilgi alanı içerisinde olan hormonal sisteme ait olan bezlerdir.

Tiroid bezi hastalıkları toplumda çok sık rastlanan, bazı durumlarda uzun süreli hatta ömür boyu takip ve tedavi gerektiren hastalıklardandır. Tiroid nodülleri; görülme sıklığı itibariyle en sık karşılaşılan hastalıklardan olup, tiroid nodüllerinin kanserleşme olasılıkları ve tedavi seçenekleri bu hastalıkla ilgili en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paratiroid bezleri sıklıkla tiroid bezlerine bitişik yerleşim gösteren, çok önemli hormonal işlevlere sahip endokrin sisteme ait bezlerdendir. Paratiroid bezleri ile ilgili hormonal hastalıkların erken tanı ve tedavileri de kalıcı hasarlara neden olabilmeleri nedeniyle önem arz etmektedir.

Böbrek üstü bezleri her iki böbreğin üzerinde yerleşim gösteren yaşamsal öneme sahip hormonal sisteme ait diğer bir organımız ve bezimizdir. Son yıllarda BT ve MR görüntüleme yöntemleri gibi gelişmiş tanı yöntemleri sayesinde böbrek üstü bezlerine ait hastalıkların görülme sıklığında belirgin bir artma gözlenmektedir. Bu artışa paralel olarak böbrek üstü bezlerinin özellikle iyi huylu tümörlerinin cerrahi tedavisinde, daha az invaziv bir yöntem olan laparoskopik cerrahi başarıyla uygulanır hale gelmiştir.