Tanı Üniteleri - Kolan British Hospital

Tanı Üniteleri

Akciğer Fonksiyon Laboratuvarı

Diyaliz

 • FFA (Fundus Fluoresein Anjigrafi)
 • OKT (Optic Koherence Tomografi)
 • Bilgisayarlı Görme Alanı
 • Kornea Kalınlığı Ölçümü
 • Kornea Topografisi
 • A-B Scan Ultrasonografi
 • Sinoptofor
 • Lazer Tedavi Ünitesi
 • Argon Lazer
 • YAG Lazer
 • SLT (Selektif Lazer Trabeküloplasti)
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Direkt Röntgen
 • Girişimsel Radyoloji
 • Kontrastlı Tetkikler
 • Damardışı Girişimsel
 • Radyoloji
 • Mamografi
 • MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
 • Renkli Doppler Ultrason
 • Ultrasonografi

Alerji Testleri

Endoskopi Laboratuvarı

 • Efor Testi
 • Farmakolojik
 • Stresekokardiyografi
 • EKG
 • Ekokardiyografi (Transtorasik ve Transözofajiyal)
 • Holter Monitörizasyon
 • Koroner Anjiyografi Laboratuvarı
 • Doğumsal Kalp Hastalıklarının Kateter Yöntemiyle Tedavisi
 • Tilt Table Testi (Senkop Tanı ve Tedavisi)
 • Aritmilerin Tanı ve Tedavisi (Elektrofizyoloji)
 • Transtelefonik Ritm Takibi

Patoloji

 • Endoskopi Laboratuvarı
 • Bronkoskopi
 • ERCP
 • Gastroduodenoskopi
 • Kolonoskopi
 • Rektoskopi
 • Hormon Analizleri
 • Hematoloji ve Koagülasyon Testleri
 • Biyokimyasal Analizler
 • Elektroforez ve Serum Proteinleri
 • Kan Gazı Analizi
 • Yenidoğan Tarama Testleri
 • Gebelik Tarama Testleri
 • İlaç Düzeyleri
 • Vitamin Düzeyleri
 • Eser Elementler
 • Kanser Belirteçleri
 • Kardiyak Belirteçler
 • Otoantikorlar
 • Seroloji Testleri
 • İdrar Analizi
 • Glikoz Yükleme Testi
 • Moleküler Biyoloji