Δικαιώματα και Ευθύνες Ασθενών - Kolan British Hospital

Δικαιώματα και Ευθύνες Ασθενών

Δικαιώματα ασθενών και συγγενών

Δικαίωμα επωφελήσεως από υπηρεσίες

Κάθε άτομο που κάνει αίτηση στο νοσοκομείο μας έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από όλες τις υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γλώσσας, θρησκείας, φυλής ή αίρεσης, και να ενημερωθεί για τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας που προσφέρει το νοσοκομείο μας και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες.

Ενώ ο ασθενής βρίσκεται στη διαδικασία διάγνωσης ή θεραπείας σε κέντρο με το οποίο έχει συνάψει το ίδρυμα ή το ίδρυμά μας, μπορεί να ζητήσει τη συνέχιση των διαδικασιών του σε άλλο ίδρυμα.

Δικαίωμα ενημέρωσης και έγκρισης

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες σε γλώσσα και μέθοδο που μπορούν να κατανοήσουν, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων ιατρικών παρεμβάσεων και των πιθανών κινδύνων ή οφελών κάθε παρέμβασης, τις εναλλακτικές λύσεις των προτεινόμενων παρεμβάσεων, το αποτέλεσμα της μη θεραπείας και διαδικασία για να προχωρήσει.

Εκτός από τις ιατρικές και νομικές υποχρεώσεις, οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τη θεραπεία που θα εφαρμοστεί αφού ενημερωθούν για τον κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών, κινδύνου θανάτου, προβλημάτων ανάρρωσης και πιθανότητας επιτυχίας. Εάν ο ασθενής μας ασκεί αυτό το δικαίωμα, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ότι εγκρίνει τις διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν.

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη σωστή εκτίμηση και θεραπεία του πόνου.

Οι ασθενείς μας και οι οικογένειές τους έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επιλέγουν να δωρίσουν όργανα και άλλους ιστούς.

Οι ασθενείς μας και οι οικογένειές τους έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για το πώς μπορούν να συμμετάσχουν σε κλινικές έρευνες και πειράματα που διεξάγονται στο νοσοκομείο και οι ασθενείς μας που συμφωνούν να συμμετάσχουν έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τον τρόπο προστασίας τους.

Οι ασθενείς μας μπορούν να εξετάσουν τα ιατρικά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, απευθείας ή μέσω του δικηγόρου ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, και να πάρουν ένα αντίγραφο.

Αυτά τα αρχεία μπορούν να προβληθούν μόνο από όσους εμπλέκονται άμεσα στη θεραπεία του ασθενούς. Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούνται από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και τη φύση της νόσου · Ο ασθενής μπορεί να ζητήσει να μην ενημερωθεί αυτός ή η οικογένειά του ή οι συγγενείς του για την κατάσταση της υγείας του.

Το δικαίωμα αναγνώρισης, επιλογής και αλλαγής προσωπικού

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν, να επιλέγουν και να αλλάζουν τις ταυτότητες, τα καθήκοντα και τους τίτλους των γιατρών, των νοσηλευτών και του λοιπού προσωπικού υγείας που είναι υπεύθυνοι για τη δική τους θεραπεία.

Όταν ασκούνται τα δικαιώματα επιλογής προσωπικού, αλλαγής ιατρού και αίτησης διαβούλευσης, η διαφορά στους μισθούς που καθορίζεται από τη νομοθεσία βαρύνει τον ασθενή που χρησιμοποιεί αυτά τα δικαιώματα.

Το δικαίωμα επιλογής και αλλαγής του πίνακα

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν και να αλλάξουν το ίδρυμα και τον οργανισμό υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία στους οποίους υπόκεινται.

Ο ασθενής μπορεί να αλλάξει το ίδρυμα υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνο με το σύστημα παραπομπής που καθορίζεται από τη νομοθεσία. Ωστόσο, είναι σημαντικό ο γιατρός του ασθενούς να ενημερώνεται για το αν η αλλαγή του ιδρύματος θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και εάν η ασθένεια θα επιδεινωθεί, και ότι δεν πρέπει να υπάρχει ιατρική βλάβη στην αλλαγή του ιδρύματος υγείας όσον αφορά τις απειλητικές για τη ζωή συνθήκες.

Εκτός από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όσοι συνδέονται με οποιοδήποτε ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης και δεν συμμορφώνονται με την αλυσίδα παραπομπής που ορίζει η νομοθεσία, καλύπτουν οι ίδιοι τη μισθολογική διαφορά.

Δικαίωμα άρνησης και διακοπής της θεραπείας

Εκτός από τις νομικά υποχρεωτικές περιπτώσεις, ο ασθενής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να διακόψει τη θεραπεία που σχεδιάζεται ή εφαρμόζεται, με ευθύνη του ασθενούς για τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν.

Οι πιθανές συνέπειες της άρνησης της θεραπείας του ασθενούς εξηγούνται από τον ιατρό και λαμβάνεται γραπτό έγγραφο που δείχνει ότι είναι κατανοητό.

Εάν ο ασθενής αρνηθεί τη θεραπεία με έγγραφο, απολύεται από το ίδρυμά μας.

Ένας ασθενής που προηγουμένως αρνήθηκε τη θεραπεία έχει το δικαίωμα να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και θεραπεία σε περίπτωση επανεξέτασης.

Δικαίωμα στην ιδιωτικότητα

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπηρεσίες σε περιβάλλον κατάλληλο για ιδιωτικότητα σε όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η κατάσταση της υγείας, η ιατρική κατάσταση και όλα τα προσωπικά στοιχεία όλων των ατόμων που κάνουν αίτηση στο νοσοκομείο μας διατηρούνται εμπιστευτικά ακόμη και μετά το θάνατό τους. Αυτές οι πληροφορίες για τον ασθενή μπορούν να αποκαλυφθούν με τη ρητή συγκατάθεση του ασθενούς ή το τελικό αίτημα του δικαστηρίου.

Δικαίωμα σεβασμού

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται σε ένα σεβαστό, συμπονετικό και φιλικό περιβάλλον ανά πάσα στιγμή και υπό όλες τις συνθήκες, προστατεύοντας ταυτόχρονα την προσωπική τους φήμη.

Δικαίωμα να ζητήσετε διαβούλευση (δεύτερη γνώμη)

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να καλέσουν έναν σύμβουλο γιατρό για τη διάγνωση και τη θεραπεία τους. Ο γιατρός -σύμβουλος συνιστά τη θεραπεία, αλλά ο πρώτος γιατρός του ασθενούς εγκρίνει τη διαδικασία.

Το δικαίωμα εκπλήρωσης των θρησκευτικών καθηκόντων

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να εκπληρώνουν ελεύθερα τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους διαφορές και εφόσον δεν παρεμβαίνουν στη θεραπεία.

Στο μέτρο του διαθέσιμου, το αίτημα του ίδιου του ασθενούς ή ο ασθενής σε αγωνία, ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ασθενούς έχει το δικαίωμα να φέρει έναν κληρικό για να διδάξει και να προσευχηθεί σύμφωνα με τις θρησκευτικές ανάγκες του ασθενούς.

Δικαίωμα στην Ασφάλεια

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να περιμένει και να απαιτεί να είναι ασφαλής σε ένα ίδρυμα υγείας. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από το νοσοκομείο μας για την προστασία και τη διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των ασθενών, συγγενών, όπως επισκεπτών και συντρόφων.

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετη προστασία εάν τη χρειάζονται, με την προϋπόθεση ότι πληρώνουν το τίμημα, εκτός από την ασφάλεια που παρέχει το νοσοκομείο μας.

Στο νοσοκομείο μας έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους (μόνοι, που χρειάζονται φροντίδα, ασυνόδευτοι).

Το δικαίωμα να έχετε συντρόφους και επισκέπτες

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να δέχονται επισκέπτες και να έχουν συντρόφους σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις αρχές που καθορίζονται από το νοσοκομείο μας.

Δικαίωμα αναφοράς καταγγελιών/απόψεων και προτάσεων

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει, να επανεξετάσει και να ολοκληρώσει τον μηχανισμό καταγγελίας και να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες.

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν τις καταγγελίες τους σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στη σχετική Μονάδα Δικαιωμάτων Ασθενών, τον διοικητικό υπάλληλο ή την Επιτροπή Δεοντολογίας του νοσοκομείου μας, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα υποβολής αίτησης στις σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις και δικαστήρια διατηρείται σύμφωνα με το Νόμο αριθ. 6023.

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στον ανώτερο διοικητικό επόπτη του τόπου όπου βρίσκεται το ίδρυμα υγείας, εάν δεν υπάρχει λύση από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές ή επιτροπές δεοντολογίας ή εάν δεν αποδέχεται λύση για την καταγγελία του. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τα νόμιμα δικαιώματά του.

Κανόνες και πρακτικές της Οργάνωσης Υγείας

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες του νοσοκομείου και τις πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτούς.

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση των δεδομένων που σχετίζονται με τη νόσο και τη διαδικασία θεραπείας που δεν συμμορφώνονται με το πρωτότυπο στα ιατρικά αρχεία.

Τέλη εξέτασης και θεραπείας

Οι ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να μάθουν τις αμοιβές των υπηρεσιών θεραπείας πριν από τη θεραπεία και να ζητήσουν και να λάβουν ένα σαφές και λεπτομερές τιμολόγιο για τα τέλη που καταβάλλονται για την υπηρεσία που λαμβάνουν στη συνέχεια.

Ευθύνες ασθενών και συγγενών

Δίνοντας πληροφορίες

Ο ασθενής θα πρέπει να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που είναι υπεύθυνοι για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τις τρέχουσες καταγγελίες του, προηγούμενες ασθένειες, αν νοσηλευόταν κατά τη διάρκεια αυτών των ασθενειών, τις εφαρμοζόμενες θεραπείες, τα φάρμακα που χρησιμοποιούσε και την υγεία του.

Ο ασθενής θα πρέπει να ειδοποιήσει τον θεράποντα ιατρό για τυχόν απροσδόκητες αλλαγές στην κατάστασή του κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

Μετά από συστάσεις

Ο ασθενής μας είναι επίσης υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με το θεραπευτικό σχέδιο που συνιστά ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία του και να αποδέχεται την εκπλήρωση του σχεδίου φροντίδας από το σχετικό προσωπικό υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

Άρνηση προγραμματισμένης θεραπείας

Ο ασθενής μας είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της άρνησης της θεραπείας που έχει προγραμματίσει ο γιατρός του.

Συμμόρφωση με τους Κανόνες Οργάνωσης Υγείας

Οι ασθενείς μας είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις πρακτικές του ιδρύματος υγειονομικής περίθαλψης.

Δείχνοντας σεβασμό

Οι ασθενείς μας είναι υπεύθυνοι να ενεργούν σύμφωνα με τα μέτρα και τους κανόνες που πρέπει να ληφθούν από το νοσοκομείο σε ανησυχητικές καταστάσεις όπως ο θόρυβος, οι επισκέπτες και ο καπνός που θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς και τους συγγενείς τους στο ίδρυμα υγείας.

Ελεγχος μόλυνσης

Οι ασθενείς και οι συγγενείς μας είναι υπεύθυνοι για την ευαισθησία σε όλα τα μέτρα που τους συνιστώνται προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών.

Ευθύνη πληρωμής

Οι ασθενείς μας είναι υπεύθυνοι για την καταβολή των εξόδων εξέτασης και θεραπείας. Οι ασθενείς και οι συγγενείς μας που προκαλούν σκόπιμη ζημιά σε εξαρτήματα και αναλώσιμα έχουν την ευθύνη να πληρώσουν για αυτό.

Επισκέπτης Ασθενούς

Οι ασθενείς μας είναι υπεύθυνοι να δέχονται όσο το δυνατόν λιγότερους επισκέπτες ταυτόχρονα, να μην φέρνουν φαγητό ή ποτό, να μην χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα άλλων ασθενών και να συμμορφώνονται με τις ώρες επισκέψεων στο νοσοκομείο. Όταν απαιτείται απαγόρευση επίσκεψης λόγω της κλινικής κατάστασης των ασθενών μας, αυτό πρέπει να ακολουθείται και δεν πρέπει να επιμένει η επίσκεψη. Σε ορισμένους τομείς ειδικής θεραπείας όπως οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, οι επισκέψεις υπόκεινται στην άδεια των αρμόδιων ιατρών και οι κανόνες της επίσκεψης εφαρμόζονται διαφορετικά.