Kyrenia Kolan British Medical Center

Adresse:
220 Ziya Rizki Straße KYRENIA

Telefon: (0392) 680 80 80

Zypern Kolan Britisches Krankenhaus

Adresse:
Atatürk-Straße Nr. 13 (Alte Kyrenia-Straße) Gonyeli / Nikosia / ZYPERN

Telefon: (0392) 680 80 80